Skip to content Skip to navigation

Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng, phát triển hệ thống mạng, hệ thống liên lạc của Nhà trường, bao gồm: hạ tầng và dịch vụ mạng; thống nhất quản lý hoạt động, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu và quản lý trong Trường. Quản lý dữ liệu Nhà trường.