Skip to content Skip to navigation

Quy định - Quy chế

Quy chế đảm bảo An toàn Thông tin của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, 17 ngày 7 tháng năm 201 9 QUY CHẾ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN (Ban hành kèm theo quyết định số 408/QĐ-ĐHCNTT, ngày 17 Tháng 7 Năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) CHƯƠNG I NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định phạm vi tài nguyên thông tin và các nguyên tắc, chính sách, biện pháp cơ bản...

Qui định về quản lý, cung cấp và cập nhật thông tin trên hệ thống mạng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2012 QUY ĐỊNH Về quản lý , cung cấp và cập nhật thông tin trên hệ thống mạng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Ban hành kèm theo Quyết định số 163A / QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 03 tháng 05 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quy định này quy định chi tiết việc quản lý, cung...

Quy định sử dụng UIT-Cloud

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG. Quy định này được áp dụng cho tất cả các người dùng được cấp phát máy ảo (tài nguyên) từ hệ thống UIT-Cloud. II. QUYỀN LỢI (1) Được cấp máy theo các cấu hình đã đăng ký. (2) Được toàn quyền sử dụng tài nguyên được cấp cho mục đích học tập, nghiên cứu. (3) Được hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình sử dụng. III. QUY ĐỊNH (1)Tất cả người dùng (sinh viên, học viên cao học, nhân viên thuộc UIT) phải sử dụng mail do trường cung cấp để sử dụng cho việc đăng ký và sử dụng máy. (2)...
Đăng kí nhận Quy định - Quy chế