Skip to content Skip to navigation

Quy định - Quy chế

Quy định sử dụng UIT-Cloud

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG. Quy định này được áp dụng cho tất cả các người dùng được cấp phát máy ảo (tài nguyên) từ hệ thống UIT-Cloud. II. QUYỀN LỢI (1) Được cấp máy theo các cấu hình đã đăng ký. (2) Được toàn quyền sử dụng tài nguyên được cấp cho mục đích học tập, nghiên cứu. (3) Được hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình sử dụng. III. QUY ĐỊNH (1)Tất cả người dùng (sinh viên, học viên cao học, nhân viên thuộc UIT) phải sử dụng mail do trường cung cấp để sử dụng cho việc đăng ký và sử dụng máy. (2)...
Đăng kí nhận Quy định - Quy chế