Skip to content Skip to navigation

Sử dụng OpenVPN (dành cho CBGV)

Sử dụng OpenVPN để truy cập vào mạng trường.

Sử dụng tài khoản chứng thực truy cập vào trang ftp://ftp.uit.edu.vn/Softs/VPN/, hoặc download bản mới nhất tại https://openvpn.net/community-downloads/. Sau đó download các tập tin sau “openvpn-2.2.2-install.exe “ với hệ điều hành Windows, còn MacOS vui lòng tải Tunnelblick tại https://tunnelblick.net/downloads.html và “config.rar” về máy (đối với sinh viên thì dùng tập tin "pfSense2-udp-1195-config-sv.zip").

 

A/ Cài đặt

 

vpn-1

vpn-2

vpn-5

vpn-4

vpn-5

vpn-6

vpn-7

vpn-8

B/ Cấu hình

Giải nén tập tin “config.rar”, (đối với sinh viên thì dùng tập tin "pfSense2-udp-1195-config-sv.zip"). Sau đó copy tất cả các tập tin trong thư mục vừa giải nén vào thư mục config nằm trong thư mục cài đặt OpenVPN (với windows 7 64 bit sẽ nằm trong: c:\program files(x86)\openvpn\config\ )

C/ Kết nối

Click phải chuột vào biểu tượng OpenVPN GUI, chọn mục “Run as administrator ”

vpn-9

Click phải chuột vào biểu tượng OpenVPN trên thanh taskbar, chọn “Connect”

vpn-10

Sử dụng tài khoản chứng thực đã được cấp để truy cập.

vpn-11

Sau khi đã đăng nhập thành công.

vpn-12