Skip to content Skip to navigation

Sử dụng OpenVPN

Sử dụng OpenVPN để truy cập vào mạng trường.

Download bản cài đặt mới nhất phần mềm Open VPN tại trang chủ  https://openvpn.net/community-downloads/ và file cấu hình “pfSense4-UDP4-1194-config.ovpn” (đối với CBGV) hoặc file "pfSense4-UDP4-1195-config.ovpn" (đối với SV) về máy. Cài đặt file “openvpn-install-... “ tương ứng với hệ điều hành Windows, còn MacOS vui lòng tải Tunnelblick tại https://tunnelblick.net/downloads.html 

Cách kết nối:

Click phải chuột vào biểu tượng openvpn chọn "Import file" -> chọn file đã download để import.

 

Click phải chuột vào biểu tượng openvpn chọn "Connect" 

- Sử dụng "tài khoản chứng thực" đã được cấp để truy cập.

19/07/2021