Skip to content Skip to navigation

Kết nối wifi UIT trên điện thoại Android

Để kết nối vào mạng wifi UIT bằng tài khoản chứng thực trên điện thoại Android (áp dụng cho những trường hợp bị lỗi, không tự động kết nối được), giảng viên/sinh viên có thể thực hiện theo từng bước như sau:

Bước 1:

Vào phần "Cài đặt" ("Settings") -> "Kết nối" ("Connections") -> "Wi-Fi"

 

 

Bước 2:

Chọn SSID để kết nối là UIT, khai báo các thành phần thuộc tính như sau:

+ Phương thức EAP ("EAP method"):     "PEAP"

+ Phase 2 authentication:                       "MSCHAPV2", hoặc "Không dùng" ("None")

+ Chứng chỉ CA ("CA Certificate"):          "Chưa xác định" ("Unspecified")

+ Định danh ("Identity"):                          Nhập username tài khoản chứng thực.

+ Vô danh ("Anonymous Identity"):          Phần này để trống.

+ Mật mã ("Password"):                         Nhập mật khẩu tài khoản chứng thực.

Bước 3:

Chọn "Kết nối" ("Connnect")

Sau khi đã đăng nhập thành công.

Với những thiết bị chưa từng kết nối vào wifi UIT lần nào thì có thể sẽ không đăng nhập được ở ngay lần đầu tiên, chỉ cần thực hiện lại các thao tác thêm lần nữa là sẽ kết nối được.