Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn sử dụng openstack cho người dùng cuối

Vui lòng đọc kỹ hướng dẩn sử dụng trước khi sử dụng

VPN vào trường trước khi thực hiện các bước sau:

Truy cập vào trang web sau: https://mitaka.uit.edu.vn

 Nhập username và pass đã được cấp.

 image001

image002

 

Để tạo máy ảo linux (ubuntu, centos) vui lòng đọc mục 1, mục 2, mục 3

Để tạo máy ảo windows vui lòng đọc mục 1, mục 4

 

1/ Tạo network

Chọn project -> network -> networks -> create network

Untitled1Untitled2

Untitled3

Tạo router 

Chọn project -> network -> routers -> create router

Untitled4

Tạo interface cho router

Click chọn router1 vừa tạo ở bước trên -> add interface

Untitled5

Set gateway

Untitled6

2/ Tạo keypairs

 

Chọn “Access & Security” -> chọn tab “keypairs

 image003

 

Chọn “Create Keypair”, nhập tên như ví dụ sau:

 image004

 image005

 

3/ Tạo máy ảo (instance) linux

3.1/ Tạo máy ảo

 

Chọn project -> images & snapshots -> chọn image -> chọn “launch” ở đây tôi chọn Centos 6

 image006

 

Đặt tên cho máy ảo, chọn cấu hình cho máy ảo, chọn launch

 image007

 image008

 

3.2/ Mở firewall cho máy ảo

 

Mở port 22 cho máy ảo

Chọn Access & security -> chọn mục “Add rules

image009

 

Tạo rule cho phép bên ngoài truy cập vào máy ảo bằng port 22

image010

 

Tạo rule cho phép bên ngoài ping máy ảo

image011

image012

3.3/ Cấp Floating IP cho máy ảo

 

3.4/ Truy cập vào máy ảo linux

 

Đối với hệ điều hành Ubuntu, CentOS thì khi đăng nhập vào máy ảo sẽ không sử dụng username và password mà thay vào đó là sử dụng keypair.

Sử dụng phần mềm putty để truy cập vào máy ảo (vào trang http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html download các phần mềm sau: pytty.exe và puttygen.exe)

image013

 

Keypair của openstack phát sinh có định dạng .pem, ta cần phải chuyển sang định dạng .ppk của putty

Chạy chương trình puttygen.exe, xuất hiện màn hình sau:

Chọn “Load” -> chọn tập tin user1.pem

image014

 

image015

 

Nhập passphrase để bảo vệ keys

Chọn mục"Save private key" để lưu thành định dạng *.ppk

image016

image017

 

Chạy chương trình putty.exe, Nhập địa chỉ IP của máy cần truy cập

image018

 

Chọn “SSH” -> “Auth” -> “Browse…”, chọn tập tin “user1.ppk

image019

image020

image021

 

Nhập tài khoản đăng nhập, nhập passphrase

Lưu ý: đối với máy ảo CentOS thì tài khoản đăng nhập là “centos”, đối với máy ảo Ubuntu thì tài khoản đăng nhập là “ubuntu

image022

 

4/ Tạo máy ảo windows

4.1/ Tạo máy ảo

 

Chọn images  -> Chọn dòng win2012-> chọn “launch

 image023

 image024

 

Chọn máy ảo windows -> chọn mũi tên xuống  -> chọn “console

Vì đây là lần đăng nhập đầu tiên, nên ta cần đặt password cho tài khoản “administrator

 image025

 image026

 

4.2/ Mở firewall cho máy ảo Windows

 

Để truy cập vào máy ảo windows từ xa ta cần phải mở port 3389 cho máy ảo windows

Chọn Access & security -> chọn mục “Manage rules

Tạo rule cho phép bên ngoài truy cập vào máy ảo bằng port 3389 -> Chọn “Add rules

 image027

 image028

4.3/ Cấp Floating IP cho máy ảo

 

4.4/ Truy cập vào máy ảo windows

 image029

 image030