Skip to content Skip to navigation

Thông tin các phòng máy thực hành

Thông tin các phòng máy thực hành của trường (thuộc Phòng DL&CNTT quản lý)

STT

Phòng máy

Số lượng Sử dụng Thông tin phần cứng Thông tin phần mềm
1 C110 30 30

Mainboard: Acer
CPU: Core I5
RAM: 4 GB
HDD: 1 TB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

2 C111 50 50 Mainboard: Dell
CPU: Core I3
RAM: 4 Gb
HDD: 500 GB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

3 C202 30 30 Mainboard: Dell
CPU: Core I3
RAM: 4 Gb
HDD: 320 GB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

4 C207 30 30

Mainboard:Intel CPU:Core 2 Duo RAM: 2 GB
HDD: 160 GB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 8, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11
5 C209 30 30

Mainboard:Intel CPU:Core2 Duo RAM:2GB
HDD: 160 GB

HĐH:Win7Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 8, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

6 C211 50 50 Mainboard:Intel
CPU:Core 2 Duo
RAM: 2 GB
HDD: 250 GB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 8, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

7 C212 50 50 Mainboard:Intel
CPU:Core 2 Duo
RAM: 2 GB
HDD: 160 GB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, Oracle MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 8, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

8 C302 30 30 Mainboard: Dell
CPU: Core I3
RAM: 4 GB
HDD: 320 GB

HĐH:Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

9 C307 48

48

Mainboard:Dell CPU:IntelCoreI7
RAM: 8 GB
HDD: 1 TB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

10 C309 48 48

Mainboard: Dell
CPU:IntelCoreI7
RAM: 8 GB
HDD: 1 TB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

11 C310 46 46

Mainboard: Acer
CPU:IntelCoreI7
RAM: 8 GB
HDD: 1 TB

HĐH:Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

12

A205 (CTTT)

40 40 Mainboard: Dell
CPU: Core I5
RAM: 4 GB
HDD: 320 GB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2010, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

13

A213

50 50 Mainboard: Dell
CPU:Core 2 Duo
RAM: 2 GB
HDD: 160 GB
HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, Oracle MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 8, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

14

A217 (ELab)

48 48 Mainboard: Acer
CPU: Core I5
RAM: 4 GB
HDD: 1 TB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2012, Visual Studio 2008, , Visual Studio 2015, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

15 A325 15 15 Mainboard: Acer
CPU:IntelCoreI7
RAM: 8 GB
HDD: 1 TB
HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

 

Lưu ý:

- Các máy tính sử dụng phần mềm DeepFreeze để đóng băng ổ đĩa C, D; sinh viên và giáo viên lưu bài trên ổ đĩa E.

- Sử dụng phần mềm NetSupportSchool 11 để quản lý sinh viên và sao chép bài qua mạng, tên các Class để quản lý được đặt trùng với số các phòng máy.