Skip to content Skip to navigation

Thông tin các phòng máy thực hành

Thông tin các phòng máy thực hành của trường (thuộc Phòng DL&CNTT quản lý)

STT

Phòng máy

Số lượng Sử dụng Thông tin phần cứng Thông tin phần mềm
1 C110 30 30

Mainboard: Acer
CPU: Core I5
RAM: 4 GB
HDD: 1 TB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2012, Visual Studio 2008, Visual Studio 2015, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

2 C111 50 50 Mainboard: Dell
CPU: Core I3
RAM: 4 Gb
HDD: 500 GB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2012, Visual Studio 2008, Visual Studio 2015, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

3 C202 30 30 Mainboard: Dell
CPU: Core I3
RAM: 4 Gb
HDD: 320 GB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2012, Visual Studio 2008, Visual Studio 2015, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

4 C207 30 30

Mainboard:Intel CPU:Core 2 Duo RAM: 2 GB
HDD: 160 GB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 8, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11
5 C209 30 30

Mainboard:Intel CPU:Core2 Duo RAM:2GB
HDD: 160 GB

HĐH:Win7Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 8, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

6 C211 50 50 Mainboard:Intel
CPU:Core 2 Duo
RAM: 2 GB
HDD: 250 GB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 8, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

7 C212 50 50 Mainboard:Intel
CPU:Core 2 Duo
RAM: 2 GB
HDD: 160 GB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, Oracle MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 8, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

8 C302 30 30 Mainboard: Dell
CPU: Core I3
RAM: 4 GB
HDD: 320 GB

HĐH:Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2012, Visual Studio 2008, Visual Studio 2015, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

9 C307 48

48

Mainboard:Dell CPU:IntelCoreI7
RAM: 8 GB
HDD: 1 TB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2012, Visual Studio 2008, Visual Studio 2015, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

10 C309 48 48

Mainboard: Dell
CPU:IntelCoreI7
RAM: 8 GB
HDD: 1 TB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2012, Visual Studio 2008, Visual Studio 2015, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

11 C310 46 46

Mainboard: Acer
CPU:IntelCoreI7
RAM: 8 GB
HDD: 1 TB

HĐH:Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2012, Visual Studio 2008, Visual Studio 2015, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

12

A205 (CTTT)

40 40 Mainboard: Dell
CPU: Core I5
RAM: 4 GB
HDD: 320 GB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2010, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

13

A213

50 50 Mainboard: Dell
CPU:Core 2 Duo
RAM: 2 GB
HDD: 160 GB
HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, Oracle MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 8, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

14

A217 (ELab)

48 48 Mainboard: Acer
CPU: Core I5
RAM: 4 GB
HDD: 1 TB

HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2012, Visual Studio 2008, , Visual Studio 2015, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

15 A325 15 15 Mainboard: Acer
CPU:IntelCoreI7
RAM: 8 GB
HDD: 1 TB
HĐH: Win7 Professional; Office 2007 Full, SQL Server 2012, Visual Studio 2008, Visual Studio 2015, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11

 

Lưu ý:

- Các máy tính sử dụng phần mềm DeepFreeze để đóng băng ổ đĩa C, D; sinh viên và giáo viên lưu bài trên ổ đĩa E.

- Sử dụng phần mềm NetSupportSchool 11 để quản lý sinh viên và sao chép bài qua mạng, tên các Class để quản lý được đặt trùng với số các phòng máy.