Skip to content Skip to navigation

Nhiệm vụ

-  Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch, chiến lược phát triển hệ thống mạng thông tin, hệ thống máy tính và truyền thông.
-  Phối hợp với Phòng Quản trị-Thiết bị xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch và tổ chức mua sắm, tiếp nhận, trao đổi các thiết bị máy tính, thiết bị mạng và phần mềm trong Trường.
-  Chủ trì cải tiến quản lý hệ thống thông tin, mạng máy tính theo hướng sử dụng các trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng, bảo đảm an ninh, an toàn và hiệu quả dịch vụ phục vụ.
-  Phối hợp tổ chức quản lý, bảo quản, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp hệ thống máy tính, hệ thống mạng máy tính trong toàn Trường theo đúng quy định.
-  Chủ trì tổ chức quản lý, bảo quản, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp phần mềm phục vụ cho hệ thống máy chủ và các máy tính trong toàn Trường theo đúng quy định.
-  Chủ trì xây dựng quy định về quản lý, sử dụng, bảo quản, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp và khai thác các dịch vụ trên mạng máy tính trình Hiệu trưởng ban hành.
-  Chủ trì quản lý và vận hành hệ thống máy chủ, hệ thống đường truyền và các thiết bị mạng trong toàn Trường.
-  Hỗ trợ kỹ thuật và bảo dưỡng máy tính cho cán bộ nhân viên trong Trường. Quản lý, vận hành, bảo trì và bảo dưỡng máy tính tại các phòng máy tính phục vụ giảng dạy và nghiên cứu.
-  Tổ chức và quản lý dữ liệu của Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng. Tổng hợp thống kê số liệu cấp Trường.
-  Chủ trì quản lý, xây dựng và phát triển Cổng thông tin của Trường. Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị trong Trường quản trị và vận hành các website của các đơn vị trong Trường. Theo dõi các thông tin liên quan đến Trường, đề xuất các biện pháp xử lý thông tin và trình Hiệu trưởng quyết định.
-  Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Trường cung cấp các dịch vụ về nội dung thông qua cổng thông tin của Trường như tra cứu tài liệu, luận văn, luận án, tra cứu điểm thi các hệ.
-  Đề xuất các hoạt động tin học hóa công tác quản lý cấp Trường. Quản trị và phát triển các phần mềm quản lý cấp Trường.
-  Quản lý hệ thống email của Trường.
-  Quản lý các phòng máy tính phục vụ học tập chung của SV toàn Trường.
-  Quản lý điện thoại công cộng trong Trường, bảo quản và bảo đảm điện thoại công vụ hoạt động thông suốt.