Skip to content Skip to navigation

Qui định về quản lý, cung cấp và cập nhật thông tin trên hệ thống mạng

QUY ĐỊNH

Về quản lý, cung cấp cập nhật thông tin trên hệ thống mạng

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 163A/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 03 tháng 05 năm 2012      của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin)

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.  Quy định này quy định chi tiết việc quản lý, cung cấp và cập nhật thông tin website và thư điện tử (email), áp dụng đối với tất cả các đơn vị, cá  nhân trong Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Điều 2.   Website được đề cập ở đây bao gồm: Website trường; Website các đơn vị cấp Khoa, Phòng Ban, Trung tâm; Website cá nhân. Nội dung thông tin Website phải được quản lý chặt chẽ nhằm khai thác hiệu quả mạng máy tính hiện có; nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường.

Điều 3.   Tất cả các đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, cung cấp và cập nhật thông tin Website cần tuân thủ Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

 

CHƯƠNG II

QUẢN LÝ, CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN WEBSITE TRƯỜNG

 

Điều 4.  Phòng Dữ liệu & CNTT chịu trách nhiệm duy trì hoạt động Website trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp Website trường bị tấn công, lưu trữ thông tin toàn bộ Website.

Điều 5.  Ban biên tập thông tin chịu trách nhiệm quản lý và cập nhật các thông tin thường xuyên thay đổi được quảng bá trên Website. Các thông tin này bao gồm: thông báo, bản tin trường, tuyển dụng, tin vắn hoạt động, tin tức trên mạng Internet liên quan đến trường. Nguồn thông tin này được trích một phần từ hoạt động về đào tạo (từ phòng Đào tạo đại học và phòng Đào tạo Sau đại học – NCKH - HTQT), nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (từ phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế) của các đơn vị trong trường; các hoạt động xã hội. Trưởng Ban biên tập thông tin có trách nhiệm kiểm duyệt tất cả nội dung và phân công cán bộ trực thuộc đơn vị tiếp nhận thông tin nói trên, đưa lên Website trường hoặc nhờ Phòng Dữ liệu & CNTT cập nhật lên website.

Điều 6.  Phòng Tổ chức - Hành chính chịu trách nhiệm quản lý và cập nhật các thông tin giới thiệu về trường, tầm nhìn, sứ mạng, tổ chức, thông tin thông báo liên quan đến Tổ chức – Hành chính. Trưởng phòng Tổ  chức - Hành chính có trách nhiệm kiểm duyệt tất cả nội dung và phân công cán bộ trực thuộc đơn vị tiếp nhận thông tin nói trên, cập nhật lên Website trường.

Điều 7.   Ban biên tập thông tin chịu trách nhiệm chọn lựa nguồn tin cần thiết, dịch sang tiếng Anh và đưa lên Website Tiếng Anh của Trường. Ban cử cán bộ thường xuyên theo dõi, cập nhật trang Web tiếng Anh.

Điều 8.  Phòng Dữ liệu & CNTT chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật cho Ban biên tập thông tin, phòng Tổ chức Hành chính trong việc cập nhật thông tin Website. Cụ thể là Phòng Dữ liệu & CNTT sẽ xây dựng và chuyển giao phần hỗ trợ quản trị thông tin Website có sự phân quyền rõ ràng cho Ban biên tập thông tin, phòng Tổ chức Hành chính; nhận các yêu cầu kỹ thuật và xử lý kịp thời các phản ánh của các Phòng/Ban trên về việc cập nhật thông tin Website.

Điều 9.  Đối với các thông báo, tin vắng liên quan đến các đơn vị cần quảng bá lên Internet thông qua Website trường, các đơn vị (Khoa, Phòng Ban, phòng thí nghiệm trực thuộc trường, Trung tâm, Thư viện) có trách nhiệm cập nhật và cung cấp thông tin chính của đơn vị đến Ban biên tập thông tin thông qua công văn hoặc qua địa chỉ Email: banbientap @ uit.edu.vn. Các thông tin cần phải bao gồm: chủ đề thông tin, nội dung thông tin và tạo đường link đến website liên quan (nếu có). Ban biên tập thông tin nhanh chóng kiểm duyệt và đưa các thông tin này lên Website trường.

 

CHƯƠNG III

QUẢN LÝ VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN WEBSITE ĐƠN VỊ

 

Điều 10. Các đơn vị cấp Khoa, Phòng Ban, Trung tâm, Thư viện được quyền đăng ký mở Website đơn vị tại Phòng Dữ liệu & CNTT khi cần thiết , kinh phí để xây dựng và duy trì Website của mỗi đơn vị sẽ do đơn vị tự chi trả. Phòng Dữ liệu & CNTT chịu trách nhiệm hosting, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị việc đăng ký tên miền và quảng bá Website đơn vị lên Internet.

Điều 11.   Các thông tin được phép đưa lên Website đơn vị là các thông tin liên quan trực tiếp đến giới thiệu đơn vị, thông tin – thông báo liên quan, công tác đào tạo, công tác xã hội, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị. Các thông tin không được phép đưa lên Website đơn vị bao gồm các thông tin có ảnh hưởng xấu đến nhà trường, các thông tin liên quan đến chính trị, vi phạm pháp luật nói chung. Các Khoa, Trung tâm có thể đưa thông tin liên kết để đưa giới thiệu về các đối tác liên kết trong và ngoài nước trên trang Web của đơn vị mình và chịu trách nhiệm về các thông tin này.

Điều 12.  Các  đơn vị,  Khoa,  Phòng  Ban  phải  đưa  Website về  địa  chỉ  của  trường (.uit.edu.vn). Các trường hợp đặc biệt hoặc cần thiết sẽ do Ban Giám hiệu xem xét riêng.

Điều 13. Thủ trưởng các đơn vị có Website chịu trách nhiệm quản lý và kiểm duyệt nội dung thông tin Website của đơn vị mình; có trách nhiệm phân công cán bộ cập nhật thông tin thường xuyên trên Website đơn vị. Đối với các thông báo tin vắng liên quan đến đơn vị cần quảng bá lên Internet thông qua Website trường được thực hiện theo điều 9. Ban biên tập thông tin có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo Ban Giám Hiệu về tình hình cập nhật thông tin trên trang Web của các đơn vị.

 

CHƯƠNG IV

QUẢN LÝ VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN WEBSITE CÁ NHÂN

 

Điều 14. Cán bộ trong Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin – Đại học Quốc gia  TP.HCM được quyền đăng ký mở Website cá nhân khi cần thiết trên google  sites của domain uit.edu.vn (http://sites.uit.edu.vn). Phòng Dữ liệu & CNTT  chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật cho các cán bộ đăng ký quảng bá Website cá  nhân lên Internet.

 

Điều 15. Các thông tin được phép đưa lên các Website cá nhân là tiểu sử bản thân, lý lịch khoa học, các công trình nghiên cứu, đặc biệt là thông tin bài giảng, bài thực hành, bài thí nghiệm các môn học mình đảm trách. Các thông tin không được phép đưa lên các Website cá nhân bao gồm các thông tin có ảnh hưởng xấu đến nhà trường, các thông tin liên quan đến chính trị, vi phạm pháp luật nói chung.

Điều 16. Cán bộ có Website cá nhân có trách nhiệm quản lý nội dung thông tin Website cá nhân và chịu trách nhiệm trước nhà trường về nội dung Website của mình. Cán bộ có trách nhiệm quản lý nội dung thông tin Website cá nhân tuân thủ theo điều 15 khi đăng ký mở Website cá nhân.

 

 

CHƯƠNG V

QUẢN LÝ EMAIL CÁ NHÂN

 

Điều 17. Phòng Dữ liệu & CNTT có trách nhiệm đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin của hệ thống email của Trường (@uit.edu.vn), kịp thời ngăn chặn các hiện tượng phát tán hoặc sử dụng email không đúng mục đích gây ảnh hưởng xấu đến CB-CNV cũng như vi phạm qui định của trường, pháp luật của Nhà.

Điều 18. Địa chỉ email all @ uit.edu.vn được lập ra để toàn thể cán bộ viên chức nhận thông tin hoạt động và các kế hoạch, công tác của nhà trường từ các đơn vị chức năng được Ban Giám Hiệu cho phép. Các cá nhân không được phép gửi thông tin vào địa chỉ all @ uit.edu.vn với mục đích cá nhân.

Điều 19. Trong trường hợp cần thiết, các đơn vị có thể đề xuất lập địa chỉ email để gửi thông tin theo nhóm người nhận (group mail), phục vụ cho một số công tác hoặc một số đối tượng cụ thể. Đề xuất của đơn vị phải thể hiện bằng văn bản cụ thể hoặc email theo tư vấn của Phòng Dữ liệu & CNTT, trong một số trường hợp có thể phải trình Ban Giám Hiệu xem xét và phê duyệt.

  

CHƯƠNG VI

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 20.

1. Khi có khiếu nại hay tranh chấp về việc quản lý, cung cấp và cập nhật Website, các bên căn cứ quy định này và sự phân công của Ban Giám Hiệu để giải quyết. Trong trường hợp không giải quyết được, các bên có liên quan có thể gửi văn bản yêu cầu Ban Giám Hiệu giải quyết. Khi nhận được văn bản yêu cầu, Ban Giám Hiệu có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại theo qui định hiện hành của pháp luật và nhà trường.

 

2. Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban Giám Hiệu, các bên có liên quan có thể yêu cầu các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cao hơn giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Điều 21. Mọi vi phạm Quy định quản lý, cung cấp và cập nhật thông tin Website sẽ bị xử phạt theo quyết định của Hội đồng kỷ luật trường; theo Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên Internet”; Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 2004 của Chính phủ về “Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh bưu chính, viễn thông” và các quy định khác của pháp luật.

 

 

CHƯƠNG II

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22.

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký; mọi quy chế, quy định trước đây trái với bản quy định này đều bãi bỏ. 

 

2. Trong quá trình thực hiện, quy định này sẽ được xem xét và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                  (đã ký)

 

                                                                                                       Dương Anh Đức