Skip to content Skip to navigation

Quy chế đảm bảo An toàn Thông tin của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

QUY CHẾ

BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quyết định số 408/QĐ-ĐHCNTT, ngày 17 Tháng 7 Năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin)