Skip to content Skip to navigation

Cách lấy mail cũ dùng Microsoft outlook.

1/ Mở Microsoft outlook. Chọn mục Tools -> Account Settings

2/ Chọn tab E-mail, chọn New…

3/ Chọn mục “Manually configure server settings or additional server types.


 

4/ Chọn mục Internet E-mail.

5/ Nhập tài khoản, mật khẩu (tham khảo hình vẽ).

6/ Chọn Finish.

 

 Lưu ý: chỉ lấy mail về, không gửi mail bằng tài khoản này.