Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn lưu mail cũ bằng Outlook hoặc forward qua mail mới

Kính gửi các Thầy Cô,

Để giúp các Thầy Cô copy dữ liệu từ hệ thống mail cũ, Ban DL&CNTT đã làm các hướng dẫn sau:
- Sau ngày 31/05 thì xóa phần này vì sẽ không còn tác dụng 
- Vì chỉ lấy mail 1 lần nên sau khi các mail đã chuyển lên hệ thống mail mới hết thì các Thầy Cô có thể xóa nó đi. 
- Để phân biệt mail cũ với mail hiện tại các Thầy Cô có thể check vào các mục sau khi làm theo hướng dẫn (mục 4):
Label incoming messages:
Archive incoming messages (skip inbox)