Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn truy cập và sử dụng trang thông tin tài khoản chứng thực

1. Truy cập:

a. Sử dụng trình duyệt Google Chrome.

Mở Chrome, nhập địa chỉ: https://auth.uit.edu.vn, màn hình xuất hiện như sau:

hd1

Chọn mục “Proceed anyway”, màn hình xuất hiện như sau:

hd2

Nhập “tài khoản” và “mật khẩu” đã được cấp.

b. Sử dụng trình duyệt Mozilla Firefox:

Mở Firefox, nhập địa chỉ: https://auth.uit.edu.vn, màn hình xuất hiện như sau:

hd3

Chọn mục “I Understand Risks”, màn hình xuất hiện như sau:

hd4

Chọn mục “Add Exception”, màn hình xuất hiện như sau:

hd5

Chọn mục “Confirm Security Exception”, màn hình xuất hiện như sau:

hd6

Nhập “tài khoản” và “mật khẩu” đã được cấp.

c. Sử dụng trình duyệt Internet Explorer

Mở IE, nhập địa chỉ: https://auth.uit.edu.vn, màn hình xuất hiện như sau:

hd7

Chọn mục “Continue to this website (not recommended)”, màn hình xuất hiện như sau:

hd8

Nhập “tài khoản” và “mật khẩu” đã được cấp.

2. Sử dụng:

Tài khoản chứng thực này dùng để đăng nhập vào một số hệ thống của trường và tùy đối tượng (CB-CNV, SV) có được truy cập hay không và có quyền khác nhau.

một số hệ thống hiện đang sử dụng tài khoản chứng thực này: website daa (CB-CNV, SV); website môn học (CB-CNV, SV); website các phòng Ban (CB-CNV), website các Khoa (CB-CNV, SV); website CTTT (CB-CNV, SV CTTT); ...

a. Đổi mật khẩu:

Đăng nhập vào hệ thống sẽ ra màn hình sau:

DoiPass

Nhập mật khẩu cũ trong mục "Mật khẩu", nhập mật khẩu mới trong ô "Mật khẩu mới" và nhập lại mật khẩu mới trong ô "Nhập lại mật khẩu mới" sau đó nhấn Lưu thay đổi.

Thông tin Email rất quan trọng (dùng để reset mật khẩu tài khoản chứng thực) vì vậy cần phải nhập cho đúng (nếu không có yêu cầu đặt biệt thì nên để nguyên email trường như mặc định)

Khi thay đổi mật khẩu này thì khi đăng nhập các hệ thống của trường phải dùng mật khẩu mới này.

b. Reset mật khẩu:

Nếu quên mật khẩu tài khoản chứng thực thì có thể yêu cầu hệ thống gửi link reset qua email đã đăng ký ở trên bằng cách nhấn vào link "Quên mật khẩu" từ trang đăng nhập.

 ResetPass

Nhập tên tài khoản và nhấn nút "Quên mật khẩu", nếu tài khoản có tồn tại và email khai báo đúng sẽ có thông báo đã gửi email thành công.

Kiểm tra hộp mail để có link reset mật khẩu (kiểm tra trong spam mail nếu không tìm thấy email này), nhấn vào link như email cung cấp và làm theo hướng dẫn để reset mật khẩu.