Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Dữ liệu & CNTT

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Phòng Dữ liệu & CNTT

V/v triển khai hệ thống FTP cá nhân
(T7, 11/08/2012 - 07:14)
Kính gửi các Thầy Cô, Phòng DL&CNTT đã tạo FTP cho các Thầy Cô với mục đích tạo nơi lưu trữ dữ liệu cá nhân (để backup hoặc nơi lưu trữ online) và chia sẻ một số dữ liệu. Thông tin cụ thể như sau:   FTP server: ftps://ftp.uit.edu.vn (có thể...
Hướng dẫn truy cập và sử dụng trang thông tin tài khoản chứng thực
(T6, 10/08/2012 - 16:35)
1. Truy cập: a. Sử dụng trình duyệt Google Chrome. Mở Chrome, nhập địa chỉ: https://auth.uit.edu.vn, màn hình xuất hiện như sau: Chọn mục “Proceed anyway”, màn hình xuất hiện như sau: Nhập “tài khoản” và “mật khẩu” đã được cấp. b. Sử...
Sử dụng OpenVPN
(T7, 26/05/2012 - 11:36)
Sử dụng OpenVPN để truy cập vào mạng trường. Download bản cài đặt mới nhất phần mềm Open VPN tại trang chủ  https://openvpn.net/community-downloads/ và file cấu hình “config.zip” (đối với CBGV) hoặc file "pfSense2-udp-1195-config-sv.zip" (đối với SV) về máy, chọn...
Cách forward mail cũ về gmail cho tên miền uit.edu.vn.
(T2, 14/05/2012 - 16:48)
1/ Đăng nhập vào hệ thống mail mới (mail.uit.edu.vn), click chọn mục “options” -> “mail settings” (xem hình). 2/ Chọn mục “accounts” (xem hình) 3/ Chọn mục “Add a POP3 mail account you own” . Nhập vào thông tin tài khoản như hình sau....

Trang